Cümlenin Öğeleri Nasıl Bulunur?

Cümle, dilbilgisinde en temel yapı taşlarından biridir. Bir cümleyi doğru bir şekilde kurabilmek için ise öncelikle cümle yapısını, özneyi, yüklemi ve nesneyi bilmek gerekir. Cümle yapısı, bir cümleyi meydana getiren bileşenleri ve bunların işlevlerini içerir. Özne, cümlede kimin ya da neyin hakkında konuşulduğunu belirtir. Yüklem ise eylem, durum ya da nitelik bildirir. Nesne ise eylemin direkt olarak etkilediği, hedef aldığı kişi ya da nesnedir. Bu temel kavramlar, cümle yapısı hakkında genel kavrayışımızı geliştirmemizi sağlar. Daha detaylı bilgi için özne, yüklem ve nesne başlıkları altındaki yazılarımızı takip edebilirsiniz.

Cümle Yapısı

Bir cümle, anlam ifade eden bağımsız bir yapıdır. Cümle yapısı, özne, yüklem ve nesne bileşenlerinden oluşur. Özne, cümlenin ne hakkında olduğunu belirtirken, yüklem yapılan eylemin ne olduğunu ifade eder. Nesne ise, eylemin üzerinde gerçekleştiği şeyi gösterir.

Cümle yapısı dilbilgisi açısından önemli bir konudur. Bu yapıya uygun olarak kurulan cümleler hem anlaşılır hem de düzgün bir yapıya sahiptir. Cümle yapısı belirli bir düzeni takip eder ve özne, yüklem ve nesne bileşenleri cümlenin anlamını belirleyen en önemli parçalardır. Özetle, bir cümlede özne, yüklem ve nesne bileşenleri yer alır ve bu bileşenler bir araya gelerek cümlenin işlevini belirler.

Özne

Özne, bir cümlede en önemli unsurdur. Cümlede kimden veya kimlerden bahsedildiğini belirtir. İlk olarak özne, cümleye sorular sorarak bulunabilir. Kim ya da kimler yapıyor, kim ya da kimler hakkında bilgi veriliyor diye düşünülebilir. Farklı örneklerde özne, tek kişi olabileceği gibi grup ya da nesne de olabilir. Örneğin, “Ali elma yiyor.” cümlesinde özne “Ali” iken “Ali ve Hasan elma yiyor.” cümlesinde özne “Ali ve Hasan” olabilir.

 • Özne cümlede tek kişi için kullanılıyorsa tekil, birden fazla kişi için kullanılıyorsa çoğul olur.
 • Belirli bir özne yoksa cümledeki yükleme göre belirsiz özne de kullanılabilir.
 • Topluluk öznesi ise birden fazla kişiden oluşan bir grubu ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “Öğrenciler okulda mutludur.”
 • Yargı öznesi ise cümledeki bilginin doğruluğu veya yanlışlığına göre değişiklik gösterir. Örneğin, “Gökyüzü mavidir.” cümlesinde yargı öznesi “mavidir”.
 • Kökensel özne ise cümledeki yüklemin doğrudan etkisi altında olan öznedir. Örneğin, “Çocuklar oyun oynamayı seviyor.” cümlesinde kökensel özne “çocuklar” olup yükleme doğrudan etki etmektedir.

Bu özellikler göz önünde bulundurularak cümle içerisindeki özne kolayca bulunabilir.

Topluluk Öznesi

Topluluk öznesi, toplulukları ifade etmek için kullanılan öznedir. Bu yapıda özne, birden fazla kişi ya da nesneyi ifade eder. Türkçede topluluk öznesi genellikle ‘biz’ kelimesi ile kullanılır. Ancak birkaç kişiden oluşan topluluklar için ‘siz’ ya da ‘onlar’ kelimesi de kullanılabilir. Topluluk öznesi kullanıldığında, cümledeki yüklem ve nesne, topluluktaki kişi ya da nesnelere göre çoğul ya da tekil halde kullanılır. Örneğin, “Biz öğrenciler, yemekhanede yemek yiyoruz.” cümlesinde ‘biz’, öğrenci topluluğunu ifade eder. Bu cümledeki yemek yiyoruz yüklemi de, öğrenciler topluluğu tarafından yapılmaktadır.

 • Topluluk öznesi örnek cümleleri:
  • Biz arkadaşlarım, sinemaya gidiyoruz.
  • Siz ailece tatil yapacakmışsınız, ne güzel!
  • Onlar toplantılara hep geç kaldıkları için patronları çok kızıyor.

Özellikle/Ayrıca/Üstelik

Özellikle, ayrıca ve üstelik gibi bağlaçlar, topluluk öznesi ile kullanıldığında cümle yapısını zenginleştiren önemli öğelerdir. Örneğin, “Öğrenciler, özellikle yabancı dil eğitimi almak istiyorlar.” cümlesinde topluluk öznesi “öğrenciler”, bağlaç “özellikle” ile birlikte kullanılmıştır. Benzer şekilde, “Egzersiz yapmak, ayrıca sağlıklı bir yaşam sürdürmenin de anahtarıdır.” cümlesinde de topluluk öznesi “egzersiz yapmak” iken “ayrıca” bağlacı cümleye ayrı bir anlam katmıştır. Üstelik bağlacı da aynı şekilde cümle yapısında kullanılabilir, örneğin “Hava kirliliği, üstelik insan sağlığı üzerinde ciddi etkilere sahiptir.” gibi. Kısacası, topluluk öznesi ile kullanılan bu bağlaçlar, cümleleri daha anlamlı ve etkili hale getirebilir.

Yargı Öznesi

Yargı öznesi, cümlenin asıl öznesinin bir yargı ekine sahip olan yapıdır. Bu öznelere “yargı öznesi” denir çünkü cümledeki temel işlevleri yargılamaktır. Yani, yargı öznesi bir eylemin kim veya ne tarafından yapıldığını açıklar. Örneğin, “Anne yemeği hazırlar” cümlesinde “Anne” yargı öznesidir, çünkü “hazırlar” fiili onun tarafından yapılır. Yargı öznesi kullanarak, cümleye daha fazla anlam ekleyerek belirli bir konu hakkında daha spesifik bir ifade edebilirsiniz. Örneğin, “Temsilciler Meclisi, yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor” cümlesinde, Yargı öznesi “Temsilciler Meclisi” olarak belirtilmiştir, böylece yasal çalışmanın yeri açıkça belirtilir.

Kökensel Özne

Kökensel özne ya da doğal özne, eylemin gerçekleştiği canlı varlığı ifade eder. Özneye ait olan, kendisinden sonra gelen fiilin gerçekleşme sebebini ve bunun kim tarafından yapıldığını belirtir. Örneğin, “Köpek havladı.”, köpeğin yapmış olduğu eylemi belirten öznedir. Başka bir örnek olarak, “Ahmet topa vurdu.”, Ahmet’in fiili gerçekleştirdiği kökensel öznedir. Kökensel özneler, genellikle canlı varlıklarla ilgili cümlelerde yer alır. Bu tür özneler, yalnızca “kim?” sorusuna yanıt verebilir.

Yüklem

Yüklem, bir cümlenin en önemli unsurlarından biridir ve cümlenin temel anlamını taşır. Yüklem, bir eylem, durum veya nitelik anlatır. Türkçede iki tür yüklem bulunmaktadır: eylem yüklemi ve fiilimsi yüklemi. Eylem yüklemi, bir iş yapmayı, bir durumu, hareketi veya olayı anlatırken, fiilimsi yüklemi, bir isim veya sıfatı tamamlar.

Eylem yüklemi örnekleri arasında “koşuyorum”, “yazıyorum”, “koşarak geliyor” ve “yapabilirim” gibi cümleler yer alır. Fiilimsi yüklemi örnekleri arasında ise “mutlu”, “aç”, “sevilmeye değer”, “yorgun” gibi cümleler yer alır.

Yüklem, cümlenin anlamını tamamlayarak cümlenin tam ve anlamlı olmasını sağlar. Özellikle eylem yüklemi, cümlede gerçekleşen hareketi veya işi tam olarak ifade eder ve okuyucunun anlaması için gereklidir.

Yüklem, nesne ile kullanılarak cümlede daha kapsamlı bir anlam yaratılabilir. Örnek olarak “annem yemeği pişiriyor” cümlesinde “pişiriyor” eylemi yüklemi iken, “annem lezzetli yemeği pişiriyor” cümlesinde yüklem daha ayrıntılı bir anlama kavuşur.

Eylem Yüklemi

Eylem yüklemi, cümlede temel eylemi ifade eden yüklem türüdür. Bu yüklem türünü bulmak için “ne yapıyor?” sorusu sorulabilir. Örneğin, “Ali yürüyor.” cümlesinde yüklem “yürüyor” kelimesidir. Eylem yüklemi, sadece fiillerden oluşur. Yapıları itibariyle çekimlenerek cümlede çoğul, tekil, zaman gibi unsurlara uyum sağlayabilir. Bazı eylem yüklemi örnekleri şunlardır: koşmak, yürümek, okumak, yazmak, oturmak, kalkmak, gitmek ve gelmek. Eylem yüklemi, cümlenin ana unsurlarından biridir ve eksik olmaması gereklidir.

Fiilimsi Yüklemi

Fiilimsi yüklemi, ‘olmak’ fiiliyle kullanılır ve eylemin isim soylu bir kelime ile ifade edilmesini sağlar. Yani bir fiilin isim haline gelerek yüklemin yerini alır. İsim cümleleri yaparken kullanılır. Fiilimsi yüklemi, özneye ne olduğunu belirtir ve özne ile nesne arasında bir bağlantı kurar. Örnek olarak, “O öğretmen olacak” cümlesinde ‘olacak’ fiilimsi yüklemidir ve ‘öğretmen’ burada nesnedir. Başka bir örnek ise “Sinema gitmek güzeldir” cümlesidir. Burada ‘gitmek’ fiilimsi yüklemi, ‘sinema’ ise nesnedir.

Nesne

Nesne, öznenin yaptığı eylemin doğrudan etkisinde olan unsurdur. Belirtili nesne ve belirtisiz nesne olmak üzere ikiye ayrılır. Belirtisiz nesne, isim cümlesinde “ne, kim, ney” sorularına verilen cevaplar ile belirtilir. Örnek olarak, “Çocuğa bir hediye aldım.” cümlesinde “bir hediye” belirtisiz nesnedir. Belirtili nesne ise doğrudan belirtilmiş bir öğedir. Örnek olarak, “Köpeğe top attı.” cümlesinde “top” belirtili nesnedir. Ayrıca, nesneler sayılabilir veya sayılamaz olarak ikiye ayrılır. Sayılabilir nesneler; kitap, araba, ev gibi somut nesnelerin yanı sıra, öğrenci, öğretmen, avukat gibi soyut nesnelerdir. Sayılamaz nesneler ise; su, sevgi, mutluluk gibi somut olmayan nesnelerdir.

Belirtisiz Nesne

Belirtisiz Nesne, cümlede ismi belirtilmeden, belirsiz bir şekilde nesne olarak kullanılan yapıdır. Özne ile yüklem arasında yer alır ve “bir şey”, “birisi” gibi belirsiz bir isimle ifade edilir. Örnek olarak, “Çocuklar parkta oynuyor” cümlesinde “oynuyor” eyleminin nesnesi “bir şey” olarak belirtilmeden kullanılmıştır. Belirtisiz Nesne olarak kullanılabilecek kelimeler arasında “bir şey”, “birisi”, “herkes” gibi belirsiz ifadeler yer alabilir. Bu şekilde kullanım, cümleyi daha akıcı ve doğal hale getirirken aynı zamanda anlamı da net bir şekilde aktarır.

Belirtili Nesne

Belirtili nesne, ismi belirli olan, varlığı önceden bilinen bir nesnedir. Genellikle “o”, “bu”, “şu” gibi zamirlerle gösterilir. Bu nesneler cümlede belirli bir amaç veya anlam taşırlar. Örneğin, “Ali, kitabı okudu” cümlesinde “kitabı” belirtili bir nesnedir. Benzer şekilde, “Ali, o kırmızı arabayı aldı” cümlesinde ise “kırmızı arabayı” belirtili bir nesnedir. Belirtili nesnelerin kullanımı, cümlenin anlamını netleştirmeye yardımcı olur ve iletişimi daha etkili hale getirir.

Yorum yapın