On İki Nasıl Yazılır?

On iki kelimesi, dilimizde sıkça kullanılan bir ifadedir. Ancak bazı durumlarda kelimenin nasıl yazıldığı hakkında tereddüt yaşanabilir. Peki, “On iki” kelimesi nasıl ayrılır ve doğru bir şekilde nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu’nun önerileri doğrultusunda bu konuya bir göz atalım.

On İki Kelimesi

On iki kelimesi, Türkçe dil bilgisi kurallarına göre ayrı olarak yazılır. “On” ve “iki” kelimeleri birbirinden ayrı yazılır. Bu kural, on iki kelimesiyle ilgili herhangi bir istisna içermez. Rakamsal ifadelerin yazımında da aynı kural geçerlidir. On iki, dürüstlüğü ve açıklığı simgeler. Bunu basit bir tablo şeklinde düşünebiliriz:

Kural Örnek
On iki kelimesi ayrı olarak yazılır. On iki çocuk parkta oynuyor.

Özetle, Türkçe dilbilgisi kurallarına göre “On iki” kelimesi ayrı olarak yazılır ve bu kurala her zaman uyulmalıdır. On iki, günlük dilde sık sık kullanılan bir ifadedir ve bu nedenle doğru yazımı önemlidir.

On

On kelimesi Türkçe dilinde sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Dilimize Arapçadan geçmiş olan bu kelime çeşitli anlamlara gelmektedir.

On kelimesi, sayıdaki birliği ifade eden yani 10’u temsil eden bir sayıdır. Kelimenin sözlük anlamı “yüzde on”dur. Ancak genellikle sıralama, zaman ya da miktar belirtmek için kullanılır. Örneğin, “Onuncu sınıftayım”, “On dakika sonra gelirim”, “On lira para alırdım” gibi cümlelerde kullanılır. Ayrıca, on kelimesi sayıdan bağımsız olarak birlik temsil eden bir kavramdır. Örneğin, “On kişi bu projede yer alacak” gibi bir cümlede kullanıldığında sayı olmaktan ziyade bir grup veya topluluk ifade eder.

ve

Ve kelimesi, Türkçe’de “birleştirme edatı” olarak kullanılan bir kelime olup birlikteliği veya bir bağlantıyı ifade eder.

Ve kelimesi, cümle içindeki kelimeleri veya cümleleri bağlamak, ilişkilendirmek veya birleştirmek için kullanılır. Bu sayede, iki veya daha fazla şey arasındaki ilişki veya bağlantı vurgulanır.

Örneğin, “Elma ve armut” ifadesinde ve kelimesi, elma ile armut arasındaki birleşiklik veya ilişkiyi ifade eder.

Ve kelimesi, Türk Dil Kurumu tarafından sağlanan dilbilgisi kurallarına göre kullanılmalı ve doğru bir şekilde yazılmalıdır. Unutmayın, yazılışında birleştirme edatına özgü olan ayrı birlik kelimesi değil, sadece “ve” kelimesi kullanılır.

Özetle, ve kelimesi, Türkçe cümlelerde bir bağlantı veya ilişkiyi ifade etmek için kullanılan bir edattır ve yazılışında ayrıca birlik kelimesi yer almaz.

iki

=İki kelimesi, “2” numarasını ifade etmek için kullanılan bir sayıdır. Türkçe dilinde çoğunlukla “iki” şeklinde yazılan bu kelime, bazı durumlarda ayrı yazılabilirken bazı durumlarda bitişik yazılması gerekmektedir.

 • İki kelimesi aynı cümlede sayıyı ifade etmek için kullanıldığında genellikle bitişik yazılır. Örnek olarak: “Toplantıya iki kişi katıldı.”
 • Ancak, sayıyı günlük hayatta ifade etmek için kullanıldığında “iki” kelimesi genellikle ayrı yazılır. Örnek olarak: “İki elma aldım.”
Ayrı Yazma Bitişik Yazma
“Ben iki kez tekrar edeceğim.” “İki kez tekrar edeceğim.”

Bu şekilde, “iki” kelimesinin doğru bir şekilde kullanılması gereken durumları ve örneklerini inceleyebiliriz. Sayıyı ifade etmek ya da miktar belirtmek için kullanırken “iki” kelimesinin nasıl yazılması gerektiğine dikkat etmeliyiz.

kelimelerinin ayrı yazılıp yazılmadığına dair açıklama

On iki kelimesi Türkçede bazı durumlarda ayrı olarak yazılabilirken bazı durumlarda ise bitişik olarak yazılmalıdır. On iki kelimesinin ayrı ya da bitişik yazılıp yazılmadığı konusu Türk Dil Kurumu’nun kurallarına göre belirlenir. Genel olarak, “on” ve “iki” kelimeleri arasında anlam farkı yoksa ve tek bir anlamı ifade ediyorsa, bu durumda on iki kelimesi bitişik olarak yazılır. Ancak, “on iki” ifadesinde her iki kelimenin ayrı ayrı anlamı varsa, bu durumda on iki kelimesi ayrı olarak yazılır. Örneğin, “On iki adamız var” cümlesinde her iki kelime ayrı ayrı anlam taşıdığı için ayrı yazılırken, “On iki yaşında bir çocuk” cümlesinde “on iki” ifadesi toplu bir şekilde bir yaş grubunu ifade ettiği için bitişik yazılır.

On İki Nasıl Yazılır?

On iki kelimesinin doğru şekilde yazılışı, Türk Dil Kurumu’nun dilbilgisine dayanmaktadır. Türk Dil Kurumu, “on iki” kelimesinin ayrı yazılması gerektiğini belirtmektedir. Ancak, bazı durumlarda “on iki” ifadesinin bitişik yazılması da kabul edilebilir. Bununla birlikte, dil kurallarına uygun bir yazım olarak “on iki” kelimesi ayrı olarak yazılmalıdır.

On İkinin Ayrı Yazılması

On iki kelimesi bazı durumlarda ayrı yazılabilir. Örneğin, “On iki saat” ifadesinde “On” ve “iki” ayrı yazılır. Benzer şekilde, “On iki yaşında” veya “On iki ay sonra” gibi cümlelerde de ayrı yazılır.

Bunun yanı sıra, bazı özel durumlar da ayrı yazılmasını gerektirebilir. Örneğin, “On iki sayısının faktörleri” veya “On iki kattan daha fazla” gibi durumlarda da “On” ve “iki” kelimesi ayrı ayrı yazılır.

Bütün bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda, “On iki” kelimesinin ayrı yazılması gereken durumlar olduğu anlaşılır. Türk Dil Kurumu’nun önerilerine göre, bu durumlar geçerlidir ve yazımını doğru şekilde kullanmak önemlidir.

On İki

On İki kelimesi Türkçede sıklıkla kullanılan bir ifadedir ve doğru bir şekilde yazılması önemlidir. On iki kelimesi ayrı yazılabilir veya bitişik yazılabilir. Bu duruma göre Türk Dil Kurumu’nun önerileri bulunmaktadır. Öncelikle, “On” ve “iki” kelimeleri ayrı yazıldığında, “On” sayıyı, “iki” ise miktarı ifade etmektedir. Örnek olarak, “On kişi” veya “On iki kalem” gibi ifadelerde “On” sayıyı gösterirken “iki” miktarı ifade eder.

Diğer bir durum ise “On iki” kelimesinin bitişik yazılmasıdır. Bu durumda “On iki” bir bileşik kelime olarak kabul edilmektedir. Örneğin, “On iki yaşında” veya “On iki adam” gibi ifadelerde “On iki” bir bütün olarak kullanılır.

On iki ifadesi bazen rakamlarla beraber de kullanılır. Örneğin, “12:00” gibi saat ifadelerinde “On iki” rakamlarla gösterilir. Diğer yandan, belirli ifadelerde ise “on iki” kelimesi ayrı yazılır. Örnek olarak, “on iki yaşımda” veya “on iki adam arasında” gibi ifadelerde “on iki” ayrı yazılır.

On iki kelimesinin bazı eş anlamlı ifadeleri de bulunmaktadır. Bunlar arasında “on iki kadar”, “on iki adet” veya “on iki tane” gibi ifadeler yer alır. Örneğin, “On iki kadar elma” veya “On iki adet kitap” gibi cümlelerde eş anlamlı ifadeler kullanılabilir.

nin Ayrı Yazılması

On iki kelimesi bazı durumlarda ayrı yazılabilir. Örneğin, “On iki şubede buluşalım” gibi bir cümlede “on” ve “iki” kelimeleri ayrı yazılır. Ayrıca, “On bin iki yüz otuz” gibi sayıları ifade eden durumlarda da ayrı yazılır. Ancak, genellikle “on iki” ifadesi bir arada kullanılır ve bitişik yazılır. Mesela, “10 + 2 = 12” gibi matematiksel ifadelerde “on iki” bitişik yazılır. Türk Dil Kurumu’nun önerisi de “on iki” ifadesinin bitişik yazılması yönündedir. Dolayısıyla, genel olarak “on iki” ifadesini bir arada kullanmak daha doğrudur.

On iki

On iki kelimesi Türkçe dilinin en temel sayılarından biridir ve nasıl yazılacağına dair bazı kurallara dikkat etmek gerekmektedir. İlk olarak, “on” ve “iki” kelimeleri genellikle ayrı olarak yazılır. Ancak bazı durumlarda bitişik yazılması gereken haller de vardır.

Örneğin, “on iki yaşında” veya “on iki saatlik bir yolculuk” gibi ifadelerde “on” ve “iki” kelimeleri ayrı yazılır. Bu durumda, her iki kelime de ayrı ayrı vurgulanır ve anlam açıklığı sağlanır.

Ancak, “oniki” kelimesi olarak bitişik halde yazılan ifadeler de vardır. Örnek olarak, “oniki takım” veya “oniki kız kardeş” gibi durumları verebiliriz. Bu tür ifadelerde “on” ve “iki” kelimeleri bitişik yazılır ve tek bir anlam taşır.

On iki sayısıyla birlikte kullanıldığında ise rakamların doğru şekilde kullanılması önemlidir. Örneğin, “12. ay” veya “12. sayfa” gibi ifadelerde “on iki” ifadesi rakamlarla birlikte kullanılır ve bu anlamı kesinleştirir.

Belirli ifadelerde ise “on iki” kelimesinin nasıl yazılması gerektiği değişiklik gösterebilir. Örnek olarak, “on iki dev adam” veya “on iki koleksiyon parçası” gibi ifadelerde “on iki” ayrı olarak yazılır.

Eş anlamlı ifadeler arasında “on iki” yerine kullanılabilecek ifadeler de bulunmaktadır. Örneğin, “iki kat altı” veya “düzine” gibi ifadeler aynı anlamı taşır ve “on iki” yerine de kullanılabilir.

nin ayrı yazılabileceği durumlar ve örnek cümleler

On iki kelimesi bazı durumlarda ayrı yazılabilmektedir. Özellikle cümle içerisinde ayrı bir anlam taşıdığında ayrı olarak yazılması tercih edilir. Örnek olarak, “On üç kişi vardı ancak on(10) iki(2) kişinin yerini bilmiyorum” cümlesinde “on iki” ayrı yazılmıştır. Benzer şekilde, “On altı yaşında bir çocuk olarak on(10) iki(2) yaşında bir kardeşim vardı” cümlesinde de “on iki” ayrı yazılmıştır. Ancak genel olarak kullanımda “on iki” birleşik olarak yazılmaktadır.

On iki kelimesi bazı durumlarda ayrı yazılırken, bazı durumlarda ise bitişik yazılabilir. Öncelikle, on iki kelimesi sıfat olarak kullanıldığında ayrı yazılır. Örneğin, “Bu oda on iki metrekaredir.” cümlesinde on iki ayrı yazılmıştır. Benzer şekilde, “On iki saat boyunca çalıştım.” cümlesinde de ayrı yazılmıştır.

Ancak, on iki sayı olarak kullanıldığında bitişik yazılabilir. Örneğin, “Dün onikiden sonra eve geldim.” cümlesinde onikiden bitişik yazılmıştır. Ayrıca, “Toplamda 12 saat uyudum, bu oniki saatlik uyku bana çok iyi geldi.” cümlesinde de oniki bitişik yazılmıştır.

Türk Dil Kurumu’na göre, on iki kelimesi Türkçe yazım kurallarına uygun olarak kullanılmalıdır. Unutmayın, doğru bir şekilde yazılmak, dilin doğru kullanımını ve anlamın net ifadesini sağlar.

On İki

On İki kelimesi Türkçe dilinde yer alan ve sayıları ifade eden bir terimdir. Bu terimin doğru şekilde yazılması, dilbilgisi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilir. Doğru kullanımı ve yazılışı, Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen kurallara göre şekillenir.

nin Bitişik Yazılması

On İki kelimesi bazı durumlarda bitişik yazılmalıdır. Özellikle “oniki” diye okunduğunda veya isimden önce sıfat olarak kullanıldığında bitişik yazılır. Örnek olarak “oniki yaşında bir çocuk” veya “oniki saatte tamamlayabildi” gibi cümlelerde görülebilir. Bunun yanında eylemden önce kullanılan “on ikisinde” gibi ifadelerde de bitişik yazım tercih edilir. Ancak sayı sıfatı olarak kullanıldığında veya rakamla birlikte kullanıldığında ayrı yazılır. Örneğin, “Ben on iki sayısını çok seviyorum” veya “On ile ikiyi toplayınca oniki elde ederiz” gibi durumlarda ayrı yazılır.

On iki

On iki kelimesi Türkçe’nin en sık karşılaşılan sayı ifadelerinden biridir. Bu ifade, on ve iki kelimelerinin birleşmesiyle oluşur. Peki, “On iki” kelimesi nasıl ayrılır ve doğru bir şekilde nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu’nun önerilerine göre, “on” ve “iki” kelimelerinin ayrı olarak yazılması gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda “on iki” kelimesi bitişik olarak da yazılabilir. Ayrı yazılacak ve bitişik yazılacak durumlar nelerdir?

nin bitişik yazılması gereken durumlar ve örnek cümleler

On İki kelimesi bazı durumlarda bitişik yazılmalıdır. Bu durumlar genellikle sayıları ifade ederken ortaya çıkar. Örneğin, “Onikinci” kelimesi bitişik yazılır. Aynı şekilde “Onikiden” kelimesi de bitişik yazılır.

Bunun yanı sıra, “Onikişer” veya “Onikiler” gibi çoğul ve birlikte kullanılan ifadelerde de “Oniki” kelimesi bitişik yazılır. Örneğin, “Onikiler arasında en iyisi” veya “Onikişer adet kalemler” gibi cümlelerde “Oniki” kelimesinin bitişik yazılması gerekmektedir.

Ayrıca, “Onikince” veya “Onikiye” gibi eklerle birlikte kullanılan durumlarda da “Oniki” kelimesi bitişik yazılır. Örneğin, “Onikince dilek” veya “Onikiye kadar beklemek” gibi cümlelerde “Oniki” kelimesi bitişik yazılmalıdır.

On İki Rakamıyla Birlikte

On iki ifadesi, Türkçede rakamlarla birlikte kullanılabilmektedir. Rakamlarla birlikte kullanıldığında, “12” şeklinde yazılır. Örnek olarak, “On iki kişi bu etkinliğe katıldı” cümlesindeki “On iki” ifadesi, rakamlarla birlikte kullanılmıştır.

On iki

On iki kelimesi Türkçe’de sıkça kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, “on” ve “iki” kelimelerinin bir araya gelerek oluşturduğu bir sayıdır. Peki, on iki kelimesi nasıl yazılır ve ayrılır? Türk Dil Kurumu’nun önerileri incelendiğinde, bu kelimenin bazı durumlarda ayrı, bazı durumlarda ise bitişik yazılması gerektiği belirtilir.

Öncelikle, “on iki” ifadesinin ayrı yazılması gereken durumları ele alalım. Mesela, “On iki ayda bir” veya “On iki adam gibi adam” gibi ifadelerde “on” ve “iki” kelimeleri ayrı yazılır. Bu durumda aralarında bir boşluk bulunur.

Ancak bazı durumlarda “on iki” ifadesi bitişik olarak yazılmalıdır. Örneğin, “Onikipuan” veya “Onikibir” gibi birleşik kelimelerde “on” ve “iki” kelimeleri birleşik yazılır. Bu gibi durumlarda aralarında bir boşluk bulunmaz.

Bunun yanı sıra, “on iki” ifadesi rakamlarla birlikte kullanıldığında nasıl yazılması gerektiğine de dikkat etmek gerekir. Rakamlarla birlikte kullanıldığında “On 12” şeklinde yazılır.

Belirli ifadelerde ise “on iki”nin nasıl yazılması gerektiği belirli kurallara göre düzenlenmiştir. Örneğin, “on iki yaşında” veya “on iki saatlik uçuş” gibi ifadelerde “on” ve “iki” ayrı yazılır.

Son olarak, “on iki” kelimesinin yerine kullanılabilecek eş anlamlı ifadeler de vardır. Örneğin, “12” veya “dört artı sekiz” gibi ifadeler “on iki” yerine kullanılabilir.

On iki kelimesinin nasıl yazılacağını ve ne zaman ayrı veya bitişik yazılması gerektiğini bilmek dil kurallarına uygun yazı yazmak açısından önemlidir.

ifadesinde rakamların nasıl kullanıldığı ve örnekler

On İki Rakamıyla Birlikte

Bir yazıda “on iki” ifadesini rakamlarla birlikte kullanmak istediğinizde, rakam olarak “12” kullanılır. Bu durum, sayıyı daha net ve anlaşılır bir şekilde ifade etmek için tercih edilen bir yöntemdir. Örneğin, “On iki kişi yemek masasına oturdu” cümlesinde, sayı yerine “12” rakamı kullanılmıştır.

Rakamlarla birlikte “on iki” ifadesini vurgulamak için <b> veya <strong> etiketleri kullanılabilir. Örneğin, “<b>12</b> kişi yemek masasına oturdu” şeklinde bir ifadeyle rakamlar daha belirgin hale getirilebilir.

Rakam ve kelime kullanımı, anlatılanın daha hızlı ve net bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Bu nedenle, “on iki” ifadesi rakamlarla birlikte kullanıldığında metnin etkisi artar ve okuyucunun dikkati daha fazla çekilir.

Belirli İfadelerde

Belirli İfadelerde ‘On İki’


‘On iki’ ifadesi belirli durumlarda farklı şekillerde yazılabilir. Örneğin, tarihleri ifade ederken ’12’ şeklinde rakamla birlikte kullanabiliriz. Örneğin, “23 Temmuz ‘on iki’ 2021” ifadesinde olduğu gibi.


Ayrıca, saat ifadelerinde de ‘on iki’ şeklinde yazılır. Örneğin, “Akşam yemeği saat 7’de, yani ‘on ikide’ başlayacak.” şeklinde kullanabiliriz.


Bunların yanı sıra, ‘on ikilik’ ifadesi de kullanabiliriz. Örneğin, “O problem ‘on ikilik’ bir zeka gerektiriyor.” şeklinde bir cümlede ‘on ikilik’ ifadesini kullanabiliriz.


Belirli ifadelerde ‘on iki’yi kullanırken, Türk Dil Kurumu’nun önerilerini dikkate almak önemlidir. Bu şekilde, doğru ve tutarlı bir dil kullanımı sağlayabiliriz.

On İki

On iki kelimesi Türkçede iki farklı şekilde yazılabilir. İki kelimesi ayrı yazıldığında, on ve iki olarak ayrılır. Ancak bazı durumlarda bitişik olarak da yazılabilir. Yazım kurallarını doğru bir şekilde kullanmak önemlidir.

On İki kelimesi sayıyı temsil ederken rakamla birlikte kullanıldığında genellikle bitişik olarak yazılır. Örneğin, “Benim doğum günüm on iki Mart.” şeklinde kullanılabilir.

Bazı durumlarda ise On iki kelimesi ayrı yazılır. Örneğin, “Gece on iki sularında eve geldi.” cümlesinde görüldüğü gibi.

Türk Dil Kurumu’nun önerisine göre, bilimsel ve akademik metinlerde sayı ifadeleri genellikle ayrı olarak yazılırken, günlük konuşma ve yazı dilinde bitişik yazılması yaygındır. Yine de, kullanım durumuna dikkat etmek ve önerilere uymak önemlidir.

=Belirli ifadelerde ‘on iki’ kelimesinin nasıl yazıldığı?

‘On iki’ kelimesi bazı belirli ifadelerde farklı şekillerde yazılabilir. Bu ifadelerde ‘on’ ve ‘iki’ kelimelerinin ayrı yazılması veya bitişik yazılması gerekebilir. Örnek olarak:

 • Bir daha asla on iki yaşında olamam.
 • On iki kişilik masaya oturduk.
 • On iki adet elma aldım.

Ayrıca, ‘yolun on ikinci kilometresinde’, ‘bu olay on ikinci kez tekrarlandı’ gibi ifadelerde ‘on iki’ şeklinde açık olarak kullanılmaktadır. Bu ifadelerde rakamlar yerine sözcükler tercih edilmektedir.

on iki

On iki kelimesi Türkçe’de “12” rakamını ifade eder. “On” ve “iki” kelimeleri ayrı yazıldığında “on iki” olarak kullanılır. Ancak bazı durumlarda bitişik yazılması gereken durumlar da vardır. Türk Dil Kurumu’nun önerilerine göre, “on iki” kelimesi genellikle ayrı yazılır. Örneğin, “On iki ayda bir doğum günümüzü kutlarız.” ifadesinde “on iki” kelimeleri ayrı yazılmıştır.

nin nasıl yazıldığı ve örnekler

On iki kelimesi “on” ve “iki” kelimelerinin birleşmesiyle oluşan bir ifadedir. “On” kelimesi 10’u, “iki” ise 2’yi temsil eder. Bu ifade genellikle sayıları ifade etmek veya belirli başka bir sayıya atıfta bulunmak için kullanılır.

“On iki” kelimesini doğru şekilde yazarken, “on” ve “iki” kelimeleri ayrı yazılmalıdır. Aralarına herhangi bir boşluk bırakmayın.

Ayrı Yazma Örnekleri Doğru Yazım
Çocuklar on iki yaşında Çocuklar on iki yaşında
On iki sayısı çok önemli On iki sayısı çok önemli

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi, “on” ve “iki” kelimeleri ayrı yazılarak “on iki” ifadesi oluşturulur. Bu şekilde, “on iki”nin doğru yazımını sağlamış olursunuz.

Eş Anlamlı İfadeler

Eş anlamlı ifadeler, “on iki” kelimesinin yerine kullanılabilecek diğer kelime veya deyimlerdir. Bunlar, bir ifadeye canlılık, etkileyicilik veya vurgu katmak için kullanılabilir. İşte “on iki”nin eş anlamlı ifadeleri:

 • 12
 • 12 adet
 • 12 sayısı
 • 12 tane
 • 12 birim
 • 1 düzine

Bu ifadeler, “on iki”nin yerine geçerek aynı anlamı taşırlar ancak cümleye farklı bir vurgu katarlar. Örneğin:

 • 12 öğrenci sınıfa geldi.
 • Sepetin içinde 12 adet elma vardı.
 • Toplantıya 12 sayısı kadar katılım oldu.

Bu eş anlamlı ifadeler kullanılarak “on iki”nin yerine alternatif ve etkileyici bir dil kullanılabilir.

On iki

On iki kelimesi, Türkçe bir ifadedir ve genellikle sayıyı ifade etmek için kullanılır. “On” kelimesi, Türkçe’de 10 sayısını temsil ederken, “iki” kelimesi ise 2 sayısını temsil eder.

Türk Dil Kurumu’nun açıklamalarına göre, “on iki” ifadesi yazılırken dikkate alınması gereken bazı kurallar vardır. Bu kurallar doğrultusunda, “on” ve “iki” kelimeleri ayrı biçimde de yazılabilmektedir. Yani, “on” ve “iki” kelimeleri ayrılabilir şekilde de ifade edilebilir.

Bununla birlikte, “on iki” ifadesinin bazı durumlarda bitişik bir şekilde yazılması da tercih edilebilir. Bu durumlar, özellikle belirli ifadelerde ve bazı özel cümlelerde ortaya çıkar.

Özetle, “on iki” kelimesi Türkçe dilbilgisine göre hem ayrı şekilde yazılabilen bir ifade olarak kullanılabilir, hem de bitişik yazılış tercih edilebilir. Bu kurala dikkat ederek, doğru ve kesin bir şekilde ifade edilmelidir.

nin yerine kullanılabilecek eş anlamlı ifadeler ve örnek cümleler

On iki ifadesi yerine alternatif olarak kullanılabilecek eş anlamlı ifadeler mevcuttur. Özellikle konuşma dilinde farklı ifadeler tercih edilebilir. İşte on iki yerine kullanabileceğiniz bazı ifadeler:

 • 12
 • Çift-doğru
 • Sayı-birleşik
 • İki katı altı
 • Düzine

Bunlar sadece birkaç örnektir ve kullanabileceğiniz eş anlamlı ifadelerin sayısı daha da fazladır. Aşağıdaki cümlelerde bu alternatif ifadeleri kullanarak on iki anlamını iletebilirsiniz:

Örnek Cümleler
Çocuğumun doğum gününe sadece 12 gün kaldı.
Benim için kusursuz bir düzine çiçek alabilir misin?
Mağazada 2 katı altı elma buldum.

Bu ifadeler, on iki sayısını ifade etmek için kullanabileceğiniz ve metninizi zenginleştirebileceğiniz farklı seçeneklerdir.

Yorum yapın