ONDAN NASIL YAZILIR

ONDAN NASIL YAZILIR

Ondan kelimesinin doğru bir şekilde Türkçe olarak yazılması ve kullanılması hakkında bilgi.

Ondan kelimesi, “on” ve “-dan” ekleriyle birleşerek oluşturulan bir kelime öbeğidir. Türkçede “on” sözcüğü “bir sayıyı ifade etme” ya da “bir şeyin üzerindeki pozisyonu” anlamında kullanılırken, “-dan” eki de “bir yerden ayrılma” anlamı taşır.

Doğru bir şekilde yazıldığında “ondan”, bir şeyin bir yerden ayrılmasını ya da bir sayının bir miktarını ifade eder.

Örneğin;

 • Kitabı masadan aldım.
  (Kitabı nereden aldınız? – Kitabı masadan aldım.)
 • On liradan fazla verdim.
  (Kaç lira verdiniz? – On liradan fazla verdim.)

Ondan kelimesi, Türkçe yazımda doğru bir şekilde kullanıldığında anlatımın açıklık kazanmasını sağlar.

Ne Demek?

Ondan kelimesi, Türkçe dilinde kullanılan bir zamir olan “o” kelimesinin 3. tekil şahıs halidir. “Ondan” kelimesi, “o” kelimesinin “ondan olan, ona ait, ondan olma” gibi anlamlarını taşır. Genellikle bir şeyin veya birisinin kökenini, kaynağını veya ait olduğu yeri ifade etmek için kullanılır.

Örneğin, “Bu kitap bana ait değil, ondan aldım” cümlesinde, “ondan” kelimesi “kitabın kaynağı” veya “kitabın sahibi olan kişi” anlamında kullanılmıştır. Aynı şekilde, “Bu ev ondan miras kaldı” cümlesinde de “ondan” kelimesi “evi bırakan kişi” veya “evin kaynağı” anlamında kullanılmıştır.

Ondan kelimesi, Türkçe dilinde sık kullanılan bir zamir olduğu için doğru ve etkili bir şekilde kullanmak önemlidir. Yazım kurallarına dikkat etmek ve anlamını doğru bir şekilde kullanabilmek için pratik yapmak faydalı olacaktır.

Yazım Kuralları

Ondan kelimesi Türkçe dilbilgisinde yer alan bir edat olarak kullanılır. Bu kelimenin doğru şekilde yazılması ve kullanılması için bazı kurallara dikkat etmek gerekmektedir. İlk olarak, “ondan” kelimesi birleşik bir kelime olduğu için arasında boşluk bırakmamak önemlidir. Ayrıca, “o” ve “ndan” kısımları arasında kesme işareti (‘) kullanılmaz. Doğru şekilde yazmak için bu noktalara dikkat etmek gerekmektedir. Ayrıca, “ondan” kelimesi cümlenin içinde kullanıldığında anlamını korumak için diğer kelimelerle uyumlu bir şekilde kullanılmalıdır.

Yanlış Kullanımlar

Yanlış kullanımlar: Ondan kelimesinin yanlış kullanımları oldukça yaygındır. Birçoğumuzun yanlışlıkla “on-dan” şeklinde yazdığına tanık olmuşuzdur. Ancak doğru kullanımı “ondan” şeklindedir. On-dan kelimesinin yanlış yazılmasının nedeni, cümle içindeki “on” kelimesiyle ayrılmış gibi algılanmasıdır. Ancak “ondan” birleşik bir kelime olup, şekil olarak değişim göstermez.

Doğru kullanımlar: Ondan kelimesi, bir şeyin kökenini veya kaynağını belirtmek için kullanılır. Örneğin, “Bu kitap ondan geldi” cümlesinde “ondan”, kitabın nerden geldiğini belirtir. Doğru kullanımda “ondan” kelimesi bütün olarak yazılır ve ayrılmaz. Yanlış kullanımlara örnek olarak “on-dan”, “on dan” veya “onndan” gibi hatalı yazımlar verilebilir.

Bu şekilde yapılan hatalı yazımlar, Türkçe’nin doğru kullanımına aykırıdır ve dil bilgisi kurallarına uymaz. Doğru ve etkili bir metin yazarken “ondan” kelimesini doğru bir şekilde kullanmaya özen göstermeliyiz.

Ondan mı, ondan mı?

Ondan kelimesi Türkçe dilbilgisinde zamir ve zarf olarak kullanılan bir kelimedir. Ondan kelimesinin doğru kullanımı, cümlenin anlamını doğru bir şekilde iletmek için oldukça önemlidir. Ondan kelimesinin doğru kullanımıyla ilgili olarak bazı açıklamalar ve örnekler aşağıda verilmiştir.

Ondan kelimesi genellikle bir şeyin uzakta, başka bir yerde veya birinden bir yere doğru hareket ettiği durumlarda kullanılır. Özellikle zaman ve mekân konusunda tam olarak belirlenemeyen durumlarda kullanılan bir kelimedir.

Örnek olarak:

 • Ondan bahsetti. (Ondan yani başka bir yerden bahsetti.)
 • Ondan aldım. (Ondan yani birinden aldım.)
 • Oradan mı buradan mı gittiniz? – Hayır, ondan gittik. (Ondan yani başka bir yerden gittik.)

Bu örneklerde görüldüğü gibi, “ondan” kelimesi uzak bir yerden veya birinden bahsedildiğinde kullanılır ve cümlenin anlamını belirtir. Doğru kullanıldığında cümlenin anlamı daha net bir şekilde iletilir.

On-dan mı, ondan mı?

On-dan kelimesi, Türkçe’de bazen karıştırılan ve yanlış kullanılan bir kelime yapısıdır. Doğru kullanımı “Ondan” şeklindedir. Burada “on” ve “dan” kelimeleri ayrı yazılır ve aralarında bir işaret veya tire kullanılmaz. “On” kelimesi “o” zamiri ile “n” zamir ekinin birleşimidir. “Dan” ise “d” ünsüzü ile “an” iyelik ekinin birleşimidir. Örneğin:

 • 10. Sayfadan haber almak istiyorum. (Yanlış)
 • 10. Sayfadan haber almak istiyorum. (Doğru)
 • Kardeşimden yeni bir kitap aldım. (Yanlış)
 • Kardeşimden yeni bir kitap aldım. (Doğru)

Bu örneklerde görüldüğü gibi “on-dan” yerine doğru kullanım olan “ondan” şeklinin kullanılması gerekmektedir. Yanlış bir yazım ve kullanım olmasıyla beraber, dil bilgisine uygun olmayan bir yapıdır.

Örnek Cümleler

Örnek cümleler aşağıda verilmiştir:

 • Ondan dolayı üzgünüm.
 • Ondan sonra ne yapacağımı bilmiyorum.
 • Ondan daha iyisini bulabilirsiniz.
 • Ondan sonra bir daha haber alamadık.
 • Ondan bahsetmek istemiyorum.

Bu örnek cümlelerde “ondan” kelimesinin doğru kullanımlarını görebilirsiniz. “Ondan” kelimesi genellikle bir sebebi veya nedeni ifade etmek için kullanılır. Diğer cümlelerde de bu bağlamda kullanıldığı görülmektedir.

Sözcük Türetme

=Ondan kelimesinden türetilmiş diğer sözcükler ve anlamları.

Ondan kelimesi Türkçe’de türetilmiş başka sözcükler içerebilir. Bu türetilmiş sözcükler, ondan kelimesinin farklı anlamlarını veya kullanımlarını ifade edebilir. İşte ondan kelimesinden türetilmiş bazı diğer sözcükler:

Sözcük Anlamı
Ondanlık Ondan türetilmiş olan veya onda bulunan durumu ifade eder.
Ondancı Ondan yapma olan veya ona benzer olan anlamında kullanılır.
Ondanlı Ondan yapılmış, ondan oluşmuş veya onda bulunan anlamında kullanılır.

Bu türetilmiş sözcükler, ondan kelimesinin farklı alanlarda ve bağlamlarda nasıl kullanılabileceğini gösterir. Onlara aşina olmak, Türkçe yazıların anlamını daha iyi anlamak için önemlidir.

Ondanın Fiil Türevleri

Ondan kelimesinden türetilmiş fiil şekilleri, Türkçe dilinde sıklıkla kullanılan yapılardandır. Bu fiillerin kullanımı, cümlelerimize anlam ve canlılık katmak için önemlidir. Ondan kelimesinin başına eklenen çeşitli eklerle fiil türevleri oluşturulur. Örneğin;

 • Ondan çıkmak: Bir şeyin kaynağı olmak veya bir şeyin sonucu olmak anlamına gelir.
 • Ondan geçmek: Bir şeyin üstesinden gelmek veya bir şeyin üzerinden geçmek anlamına gelir.
 • Ondan yansımak: Bir şeyin sonucu veya etkisi olarak başka bir şeyde görülmek anlamına gelir.
 • Ondan kurtulmak: Bir şeyden kurtulmak veya bir sorunu çözmek anlamına gelir.

Bu gibi fiil türevleri, ondan kelimesinin anlamını daha da genişletir ve farklı bağlamlarda kullanmamıza olanak sağlar.

Ondanın Sıfat Türevleri

Ondanın Sıfat Türevleri

Ondan kelimesinden Türkçe dilbilgisinde sıfat şekilleri türetilebilir. Bu türetilmiş sıfatlar, “ondancı” ve “ondansız” şeklinde karşımıza çıkabilir.

Türetilmiş Sıfat Anlamı Örnek Kullanım
“Ondancı” Ondanla ilgilenen, ondan gelme olan “Ondancı bir araştırmacı olarak, bu konuda derinlemesine çalışmalar yaptım.”
“Ondansız” Ondan yoksun, ondan ayrı olan “Ondansız bir dünya hayal etmek zor değil, ama ondanın güzelliği de göz ardı edilemez.”

Sıfat türevleri, “ondan” kelimesinin farklı anlamlarını vurgulamak veya ayrıntılı bir şekilde tanımlamak için kullanılabilir. Bu türetilmiş sıfatlar, dilimizin zenginliğini ve esnekliğini gösteren örnekler arasında yer almaktadır.

Yorum yapın