Öngörü Nasıl Yazılır TDK?

Öngörü kelimesinin doğru yazılışı ve Türk Dil Kurumu’nun (TDK) öngörü kelimesiyle ilgili önerileri hakkında bilgi sahibi olmanız, dilimizin doğru kullanımına katkı sağlayacaktır. Öncelikle, öngörü kelimesinin doğru yazımı için TDK’nın önerdiği kurallara dikkat etmek gerekmektedir.

TDK’nın öngörü kelimesiyle ilgili önerileri, kelimenin nasıl yazılması gerektiğini nettir. Öngörü kelimesi, “ö-n-g-ö-r-ü” şeklinde yazılmalıdır. Bu şekilde yazıldığında kelimenin doğru bir şekilde kullanıldığından emin olabilirsiniz.

Öngörü kelimesi, Türk Dil Kurumu’nun yayımladığı yazım kılavuzu doğrultusunda yazılmalıdır. Bu kurallara uyarak dilimize katkıda bulunmak ve doğru bir Türkçe kullanmak önemlidir.

Türk Dil Kurumu ve Yazım Kuralları

Türk Dil Kurumu (TDK), Türkçe dilindeki kelime ve yazım kurallarıyla ilgili otoriteye sahip bir kurumdur. TDK’nın amacı, Türkçe dilinin doğru kullanımını teşvik etmek ve dilin gelişimini desteklemektir. Türk Dil Kurumu, kelime dağarcığının zenginleştirilmesi, yeni kelimelerin oluşturulması ve Türkçe yazım kurallarının belirlenmesi konularında uzmanlaşmış bir kurumdur.

Öngörü Kelimesinin Kökeni ve Anlamı

Öngörü kelimesi, Türkçe dilinin kökeni ve etimolojisi açısından oldukça zengin bir kelime olarak bilinir. Bu kelimenin kökeni, Arapça kökenli olan “ğayr” kelimesine dayanır. “Ğayr” kelimesi, “öngörmek” anlamına gelir ve zamanla “öngörü” halini almıştır.

Öngörü kelimesi, dilimize Arapça ve Farsçadan geçmiştir ve Türkçede geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu kelime, gelecekte olacak olayları tahmin etmek veya bir şeyin sonucunu öngörmek anlamında kullanılır. Öngörü, genellikle insanların bir takım bilgilerle veya deneyimlerle gelecekteki bir durumu tahmin etme yeteneğini ifade eder.

Öngörü Kelimesinin Doğru Yazımı

Öngörü kelimesi Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından belirlenen yazım kurallarına göre şu şekilde doğru olarak yazılır: “öngörü”. Türkçe’nin kökenine uygun olarak ses ve harf uyumuna dikkat edilerek yazılan bu kelime, dilimizde hızla yaygınlaşmıştır.

Öngörü İle İlgili Yapılan Yanlışlar

Öngörü kelimesi, Türkçe dilbilgisine uygun bir şekilde kullanılmasına rağmen sık sık yanlış yazımlara maruz kalmaktadır. Bu hataların önlenmesi, doğru dil kullanımına ve Türkçe’nin güzelliğine katkı sağlayacaktır.

Birinci yaygın yanlışlık, “öngöru” şeklinde yanlış bir harf dizilimiyle yazmaktır. Türk Dil Kurumu tarafından önerilen doğru yazımı ise “öngörü”dür. Doğru bir şekilde yazılması, kelimenin anlamını daha net ifade etmemizi sağlar ve Türkçe’nin dilbilgisi kurallarına uygunluk gösterir.

İkinci hata ise “öngoru” veya “öngurü” olarak yazmaktır. Bu yanlış yazımlar, kelimenin doğru kullanımını yansıtmaz ve anlam karmaşası oluşturabilir. Dolayısıyla, öngörü kelimesini kullanırken doğru harf dizilimine dikkat etmeliyiz.

Bu yanlışların önlenmesi, yazılı dilimizin doğru ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar. Türkçe’nin zenginliği ve doğru kullanımı, iletişimimizi daha etkili hale getirir ve dilimizin güzelliğini korur. Bu nedenle, öngörü kelimesini kullanırken doğru yazımına özen göstermeliyiz.

Öngörü İle İlgili Ek Bilgiler

Öngörü kelimesi, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından yapılan dilbilgisi araştırmaları ve yazım kurallarıyla ilgili çalışmalar sonucunda belirlenen doğru yazımına dikkat edilmesi gereken bir kelime olarak kabul edilmektedir.

Öngörü kelimesi, isim türünde kullanılmakta olup, bir eylemin veya durumun gelecekteki sonucunu tahmin etme yeteneğini ifade etmektedir. Bu nedenle, öngörü kelimesi, belirsizliklerle dolu olan geleceğe ilişkin tahminlerde bulunma anlamıyla kullanılır.

Öngörü kelimesi, Türkçe dilbilgisinde çekimlenmez ve çoğul eki almaz. Yani, “öngörüleri” şeklinde bir çoğul kullanılmaz. Öngörü kelimesi, tekil formlarda kullanılmalıdır.

Bununla birlikte, öngörü kelimesi çoğunlukla diğer kelimelerle birlikte kullanılır ve cümlede nesne veya zaman zarfı olarak yer alır. Örneğin, “Bilim insanları önemli bir asteroidin dünyaya çarpma öngörüsünde bulundu.” veya “Şirket, gelecek yılki satışlar hakkında bir öngörüde bulundu.”

TDK’nın Öngörü Kelimesiyle İlgili Önerileri

TDK, öngörü kelimesiyle ilgili dil kullanımı üzerinde bazı önerilere ve dikkat edilmesi gereken noktalara yer vermektedir. İlk olarak, öngörü kelimesinin doğru yazılışına dikkat etmek gerekmektedir. Bunun için TDK tarafından önerilen doğru yazımı kullanılmalıdır. Ayrıca, öngörü kelimesinin anlamını vurgulayan cümlelerde kullanımına dikkat etmek önemlidir.

TDK’nın önerileri arasında dilbilgisi kurallarına uyum sağlamak önemlidir. Öngörü kelimesinin yapısına uygun bir şekilde tamlamalarla kullanılması önerilir. Özellikle, öngörünün, gelecek üzerine yapılan tahminleri ifade etmek için kullanılması yaygındır.

TDK ayrıca, öngörü kelimesinin cümle içinde anlamını daha iyi vurgulamak için kullanılan ifadelerle ilgili önerilerde bulunur. Bu ifadelerin cümlenin anlamını netleştirmek ve okuyucunun öngörü kelimesinin anlamını daha iyi anlamasını sağlamak için kullanılması önerilir.

 • TDK’nın önerilerine göre, öngörü kelimesini kullanırken dikkatli olmak gerekmektedir.
 • Öngörü kelimesinin doğru yazılışı TDK tarafından belirlenmiştir.
 • Öngörü kelimesi, gelecekle ilgili tahminleri ifade etmek için kullanılır.
 • Öngörü kelimesinin anlamını vurgulayan ifadeler cümle içinde kullanılmalıdır.

Özetlemek gerekirse, TDK, öngörü kelimesiyle ilgili dil kullanımı üzerinde bazı önerilerde bulunmaktadır. Bu önerilere uyulması, doğru yazım ve anlamın doğru bir şekilde ifade edilmesi için önemlidir.

Öngörü Kelimesinin Pratik Kullanımı

Öngörü kelimesi Türkçe cümlelerde farklı şekillerde kullanılabilir. Genellikle geleceği tahmin etmek, önceden bir şeyi öngörmek veya bir durumu tahmin etmek için kullanılır. Öngörü kelimesinin doğru bir şekilde kullanılması için aşağıda örnek cümleler verilmiştir:

 • Gelecek hafta hava durumuyla ilgili öngörü yapabilir misin?
 • Bu projeyle ilgili bir öngörü yapmak oldukça zor.
 • Onun yetenekleri, gelecekteki başarısının bir öngörüsü olabilir.
 • Ekonomi alanında öngörü yapmak her zaman doğru sonuçlar vermeyebilir.

Bu örnek cümlelerde öngörü kelimesi, gelecekle ilgili tahminler yapmak veya bir durumu önceden görmek için kullanılmıştır. Öngörü kelimesini doğru bir şekilde kullanmak, cümlelerin anlamını vurgulamak ve iletişimi daha etkili hale getirmek için önemlidir.

Öngörü Kelimesinin Sözcük Türü ve Anlatımı

Öngörü kelimesi, Türkçe dilinde isim olarak kullanılır. İnsanların gelecekle ilgili bazı olayları veya durumları önceden tahmin etme yeteneğine atıfta bulunur. Bir kahin, bir bilim insanı veya bir stratejist gibi birçok farklı kişi ya da meslek grubu, öngörü yeteneklerini kullanarak gelecekte meydana gelebilecek olayları tahmin etmeye çalışır.

Öngörü kelimesi aynı zamanda bir cümle içinde anlamını vurgulamak için kullanılabilir. Örneğin, “Bir futbol maçında oynanan oyunun öngörüsünü yapmak zordur.” veya “Bu projenin gelecekteki fırsatlar açısından büyük bir öngörüye sahip olduğunu düşünüyorum.” gibi cümlelerde öngörü kelimesi, önceden tahmin etme veya tahmin yapma anlamını vurgulayarak kullanılır.

Öngörü Kelimesinin Eş Anlamlıları ve Karşıt Anlamlıları

Öngörü kelimesi, Türkçe’de birçok eş anlam ve karşıt anlama sahiptir. Önceden tahmin etme, geleceği önceden sezebilme anlamlarına gelen öngörü kelimesi, aynı zamanda hissetme, sezme, hissettirme, sezgi, özsezi, özgörü, tahmin etme gibi kelimelerle de eş anlamlıdır.

Öngörü kelimesinin karşıt anlamlarına baktığımızda ise yanıltma, hatalı tahmin, beklentilerin dışında olma gibi anlamları bulunmaktadır. Öngörü kelimesinin karşıt anlamı, öngörülememiş, tahmin edilemez, rastlantısal, beklenmedik gibi kelimelerle ifade edilebilir.

Öngörü kelimesinin eş anlamlıları ve karşıt anlamlıları, Türkçe metinlerde farklı anlatım seçenekleri sunarak, içeriğin zenginleştirilmesine yardımcı olur.

Öngörü Kelimesinin Cümle İçindeki Kullanımı

Öngörü kelimesi, Türkçe cümlelerde farklı şekillerde kullanılabilir. Öngörü, bir olayın önceden tahmin edilmesi anlamına geldiği için, genellikle gelecekle ilgili cümlelerde kullanılır. Mesela, “Onun öngörüsüne göre yarışı kazanacak.” cümlesiyle öngörü kelimesi, birinin gelecekteki bir olay hakkında tahminde bulunduğunu ifade eder.

Bunun dışında, öngörü kelimesi, birisinin analitik yeteneğini ve çıkarsama gücünü vurgulamak için de kullanılabilir. Örneğin, “O, iş dünyasında büyük bir öngörüye sahip.” cümlesiyle öngörü kelimesi, birinin gelecekte yaşanacak olayları tahmin etme yeteneğine sahip olduğunu ifade eder.

Ayrıca, öngörü kelimesi, birisinin içgüdüsel bir şekilde bir durumu veya sonucu önceden görme yeteneğini ifade etmek için de kullanılabilir. Örneğin, “Köpeğim sanki tehlikeyi önceden öngörmüş gibi havladı.” cümlesiyle öngörü kelimesi, köpeğin gelecekteki bir tehlikeyi hissettiğini ve buna tepki verdiğini ifade eder.

Özetlemek gerekirse, öngörü kelimesi, gelecekle ilgili tahminler, analitik yetenekler ve içgüdüleri vurgulayan ifadelerde kullanılabilir.

Öngörü Kelimesinin Örneklerle Anlatımı

Öngörü kelimesinin örneklerle anlatımı, bu kelimenin kullanımını pekiştirmek için önemlidir. İşte örnek cümleler ve açıklamaları:

 • Çocuklar, anne ve babalarının öngörülerini takip ederek geleceği daha iyi planlayabilirler.
 • Bu olayı öngöremedim ve şaşırdım. Aniden olan bir şeydi.
 • Öngörülerinizi gerçekleştirebilmek için cesur adımlar atmanız gerekiyor.
 • Gelecekteki hava durumunu öngörebilmek için meteorolojiye başvuruyoruz.

Bu cümlelerde öngörü kelimesi, gelecekte olacak olayları tahmin etmek veya planlamak anlamında kullanılmaktadır. Öngörü, insanların hayatlarında önemli bir rol oynamaktadır ve gelecekte neler olabileceğini anlamak için kullanılmaktadır. Öngörülerimiz, kararlarımızı şekillendirmemizde bize yardımcı olur ve bizi hazırlıklı yapar.

Öngörü Kelimesiyle İlgili Atasözleri ve Deyimler

Öngörü kelimesi, Türkçe atasözleri ve deyimlerde çok sık kullanılan bir kavramdır. Atasözleri ve deyimler, Türk dilinin zenginliğini yansıtan özlü ifadelerdir. Öngörü kelimesi de birçok atasözünde ve deyimde yer almaktadır. Bu atasözleri ve deyimler, genellikle geleceği önceden tahmin etmek, geleceği görme yeteneği ve öngörü sahibi olmayı anlatır.

İşte öngörü kelimesinin kullanıldığı bazı atasözleri ve deyimler:

 • Öngörüye sahip olmak: Geleceği iyi bir şekilde tahmin etmek veya görmek anlamına gelir.
 • Öngörüde bulunmak: Gelecekle ilgili tahminde bulunmak veya önceden plan yapmak anlamına gelir.
 • Öngörüp ölememek: Geleceğe dair tahminde bulunup yanılmak veya gerçekleşmeyen beklentilerde bulunmak anlamına gelir.

Bu atasözleri ve deyimler, öngörü kelimesinin anlamını daha iyi vurgular ve kullanıcılara farklı cümlelerde kullanım imkanı sağlar.Ömür tokuşu.

Öngörü Kelimesinin Sık Kullanıldığı Alanlar

Öngörü kelimesi çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. İş dünyasında, stratejik planlama ve karar alma süreçlerinde öngörü, geleceği tahmin etmek için önemli bir araçtır. Özellikle pazar analizi ve trend tahmini gibi konularda öngörü kavramı sıkça kullanılır.

Ayrıca psikoloji alanında da öngörü, insanların gelecekteki davranışlarını tahmin etme kabiliyetidir. Örneğin, bir psikolog, çeşitli faktörlere dayanarak kişinin bir olaya nasıl tepki vereceğini öngörebilir.

Öngörü aynı zamanda astroloji, falcılık ve geleceği kehanet etmek gibi alanlarda da kullanılan bir kavramdır. Bu tarz geleneksel inanışlara sahip toplumlarda öngörüye büyük bir önem verilir.

 • İş dünyası
 • Psikoloji
 • Astroloji
 • Falcılık

Öngörü kelimesi, bu alanlarda yapılan çalışmalarda ve tartışmalarda sık sık kullanılan bir terimdir. Örneğin, bir işletmenin rekabetçi bir pazarda başarılı olabilmesi için geleceği öngörebilmesi önemlidir. Ya da bir psikolog, bir kişinin davranışlarını öngörebilme yeteneğine sahip olmalıdır. Dalga geleceği öngörebilen bir astrolog, kişilerin gelecekle ilgili sorularına yanıtlar sunabilir.

Öngörü Kelimesiyle İlgili Örnek Metinler ve Yazılar

Öngörü kelimesi, genellikle tahmin yeteneği veya gelecekteki olayları önceden tahmin etmek anlamında kullanılan bir Türkçe kelimedir. Bu kelime, günlük hayatta ve yazılı metinlerde sık sık kullanılır. İşte öngörü kelimesinin kullanıldığı örnek metinler ve yazı örnekleri:

 • Birçok uzman, pandemi sonrası dünyanın nasıl bir görüntüye sahip olacağına dair öngörülerde bulunmaktadır.
 • Öngörülerine göre, gelecek yıllarda teknoloji sektöründe büyük gelişmeler yaşanacak.
 • Bu makalede, gelecekteki eğilimleri tahmin etmek için kullanılan öngörü modelleri incelenecektir.
 • Öngörü yeteneklerini geliştirmek, iş dünyasında başarılı olmanın önemli bir unsuru olarak kabul edilir.
 • Birçok ekonomist, piyasaların gelecekte nasıl hareket edeceğine dair öngörülerini paylaşmaktadır.

Bu örnek metinler ve yazılar, öngörü kelimesinin farklı bağlamlarda nasıl kullanıldığını göstermektedir. Öngörü, gelecekle ilgili tahminler yaparken kullanılan bir kavramdır ve çeşitli alanlarda kullanılan önemli bir terimdir.

Yorum yapın