Her Birinin Nasıl Yazılacağı

Türk Dil Kurumu, dilimizin doğru ve şık bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla birçok yazım kuralları belirlemiştir. Bunlardan biri de “her biri” kelimesinin nasıl yazılması gerektiğidir. Türk Dil Kurumu’na göre, “her biri” kelimesi ayrı şekilde yazılmalıdır.

Bu kelimenin kullanımında örnekler verilerek, doğru yazımın nasıl olması gerektiği açıklanmaktadır. Türk Dil Kurumu’nun yazım kurallarına uygun olarak, “her” ve “biri” kelimeleri ayrı ayrı yazılmalıdır. Bu şekilde yazıldığında dilin doğru kullanıldığı ve yazının da daha şık durduğu belirtilmektedir. Örnek cümlelerle okuyuculara görsel bir anlatım sunarak, kurallara uygun bir şekilde yazım yapabilmelerine yardımcı olunmaktadır.

=Türkçe’de Her biri kelimesinin ayrı nasıl yazılacağına ve koşullarına ilişkin açıklamalar ve örnekler.

Her biri

Her biri, Türkçe’de ayrı olarak yazılan bir kelime grubudur. “Her” ve “biri” kelimeleri ayrı takip ederek kullanılır. “Her” sözcüğü, “hep” anlamına gelirken “biri” ise “bir kişi ya da şey” anlamına gelir. Birbiri ile etkileşim içinde bulunan kişi ya da nesneleri ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “Her biri ayrı ayrı ödül kazandı.” cümlesinde, her bir kişi ayrı ayrı bir ödül kazandırmıştır. Sıralama sıfatları ile birleştirildiğinde ise, örneğin “Her birinci kişiye bir hediye verilecek.” cümlesinde olduğu gibi birinci kişiye olan hediye sadece o kişiye verilecektir. Türk Dil Kurumu’na göre her biri, her zaman ayrı olarak yazılmalıdır.

Türkçe’de Her biri kelimesinin ayrı nasıl yazılacağına ve koşullarına ilişkin açıklamalar ve örnekler bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK), bu konuda bize rehberlik etmektedir. Her birinin nasıl yazılması gerektiğine dair belirli kurallar vardır ve bu kurallara uygun yazım, Türkçe’yi doğru anlamak ve iletişim kurmak açısından son derece önemlidir.

TDK’ya göre, “her biri” ifadesi sıralama sıfatlarıyla birlikte kullanıldığında ayrı olarak yazılmalıdır. Örneğin, “her biri ayrı ayrı” veya “her biri tek tek” şeklinde kullanılırken, ayrı yazılması gerekmektedir.

Diğer bir durum ise “her biri” ifadesinin “birbiri ile” ifadesiyle birlikte kullanılmasıdır. TDK’ya göre, bu durumda da “her biri” ifadesi ayrı olarak yazılmalıdır. Örnek olarak, “her biri birbiri ile iletişim halindedir” cümlesi verilebilir.

Her biri kelimesinin ayrı yazılması gereken diğer durumlar ve TDK’nın önerilerini de dikkate almak önemlidir. Bu sayede, Türkçe dilbilgisine uygun bir şekilde yazılar yazabilir ve doğru iletişim kurabiliriz.

her biri

Her biri, Türkçe dilinde ayrı olarak yazılan bir kelime öbeğidir. “Her” ve “biri” kelimeleri ayrı ayrı kullanılmaktadır. “Her biri” ifadesi ise bir bütünlük oluştururken, anlam olarak da her bir şeyin ayrı ayrı dikkate alındığı durumlarda kullanılır. Örneğin, “Her biri farklı bir hikaye anlatır” cümlesinde her bir hikayenin ayrı ve farklı olduğu vurgulanır. Bu ifadenin başka bir özelliği ise ince ayrıntılara dikkat çekmektir. Dolayısıyla, her biri kelimesinin doğru ve ayrı olarak yazılması önemlidir.

kelimesinin ayrı nasıl yazılacağına ve koşullarına ilişkin açıklamalar ve örnekler.

= Türk Dil Kurumu’nun Türkçe dil kurallarına göre “her biri” kelimesini ayrı yazılması gereken bir ifadedir. “Her” ve “biri” kelimeleri birbirinden ayrı olarak yazılır ve aralarında bir boşluk bırakılır. Ancak, bu ifade kesin bir kurallılık taşımadığı için bazı durumlarda bileşik olarak da yazılabilmektedir. “Her” kelimesi sayılanlarla birlikte kullanıldığında, “her biri” ifadesi birleşik olarak yazılır ve aralarında bir boşluk bırakılmaz. Türk Dil Kurumu’nun verdiği örneklerde, doğru yazım şekilleri profesyonel bir şekilde açıklanmaktadır. Aşağıda tabloda, “her biri” kelimesinin farklı kullanımlarına ilişkin örnekler bulunmaktadır:

Durum “her biri” Örneği
Ifade Her biri ayrı ayrı düşünülmelidir.
Koşul Her biri ayrı bir odada kalmalıdır.
Özne Her biri yeteneklerini sergilemekte özgürdür.

Yukarıdaki örnekler, “her biri” ifadesinin doğru yazılışı ve kullanımını göstermektedir. Bu şekilde kullanıldığında, Türk diline uygun bir biçimde ifade edilir.

Türkçe’de her biri kelimesinin ayrı nasıl yazılacağına ve koşullarına ilişkin açıklamalar ve örnekler bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu’nun belirlediği kurallara göre, her biri ifadesi genellikle ayrı olarak kullanılır. Ancak bazı durumlarda birleşik olarak yazılması gereken durumlar da bulunmaktadır.

Öncelikle, her biri ifadesinin sıralama sıfatları ile birlikte kullanıldığında ayrı olarak yazılması gerektiği belirtilmektedir. Örneğin, “her biri ayrı ayrı” veya “her biri tek tek” gibi ifadelerde her biri ayrı yazılır.

Bir diğer durum ise her biri ifadesinin birbiri ile ifadesiyle kullanıldığında birleşik yazılması gerektiğidir. Örnek olarak, “her biri diğerinden farklı” veya “her biri ile iletişime geçmek” gibi ifadelerde her biri birleşik olarak yazılır.

Türk Dil Kurumu, her biri ifadesinin ekleriyle kullanımına da dikkat çekmektedir. Ekleri ile birlikte kullanıldığında genellikle ayrı olarak yazılan her biri, ek alarak birleşik olarak da yazılır. Örneğin, “her biriniz” veya “her birimize” gibi ifadelerde her biri birleşik olarak yazılır.

Anlam ve kullanım farklarına gelince, Türk Dil Kurumu’nun açıklamalarına göre her biri ifadesinin doğru kullanımı önemlidir. Bu ifadenin kullanımında dikkat edilen noktalar TDK tarafından açıklanmaktadır. Anlam ve kullanım farklarına dikkat edilerek, Türkçe dilbilgisine uygun bir şekilde her biri ifadesinin doğru kullanılması hedeflenmelidir.

Nasıl

Nasıl kelimesi ayrı yazılır ve asıl haliyle ayrı yazılmış hali arasında çok farklı bir anlam farkı bulunmamaktadır. Ancak Türk Dil Kurumu’na göre “nasıl” kelimesinin ayrı yazılması önerilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, “nasıl” kelimesinin yanında bağlaç olması durumunda ise ayrı yazılması gerektiğidir. Örneğin, “Nasıl olursa olsun, bu işi başarmalıyız.” cümlesinde “nasıl” kelimesi ayrı yazılmıştır. Ancak “Herkes nasıl çalışıyorsa, sen de öyle çalışmalısın.” cümlesinde “nasıl” kelimesi bağlaç olduğu için birleşik olarak yazılmıştır.

Türkçe’de “her biri” kelimesi ayrı olarak yazılır. Türk Dil Kurumu’nun (TDK) belirttiği kurallara göre, “her” ve “biri” kelimeleri arasında boşluk bırakılarak ayrı olarak yazılmalıdır. Bu durum, “her biri” ifadesinin ayrı bir anlam taşıdığını ve ayrı bir kelime grubunu ifade ettiğini gösterir.

“Her biri” kelimesi, bir nesnenin veya kişinin tek tek ele alındığını ve ayrı ayrı dikkate alındığını ifade eder. Örneğin, “Her bir meyve taze ve lezzetlidir” cümlesinde her meyvenin ayrı ayrı taze ve lezzetli olduğu vurgulanır.

“Her biri” ifadesi, genellikle cümledeki başka bir sıfat veya belirteçle birlikte kullanılır. Örneğin, “Her biri farklı renkte olan çiçekler bahçede güzel bir görüntü oluşturuyor.” cümlesinde her çiçeğin farklı renkte olduğu vurgulanır.

Bu ayrı yazım kuralını takip etmek, Türkçe’de doğru dilbilgisi kullanımını sağlar ve ifadelerin anlaşılırlığını artırır. TDK’nın kurallarını göz önünde bulundurarak yazılan metinler, dil bilgisi açısından doğru ve güvenilir olacaktır.

Nasıl

“Nasıl” kelimesi Türkçe’de çoğunlukla zarf olarak kullanılan, bir eylemin veya durumun niteliğini, şeklini veya tarzını ifade eden bir kelimedir. TDK’ya göre, “nasıl” kelimesi ayrı yazılır ve bu kelimenin kendisiyle ilgili birleşik kullanımları yoktur. Örneğin, “Nasıl bir film izledin?” veya “Nasıl yardımcı olabilirim?” gibi cümlelerde “nasıl” kelimesi zarf olarak kullanılmıştır.

kelimesinin ayrı nasıl yazılacağı, TDK’nın bu konuda ortaya koyduğu kurallar ve örnekler.

Her biri kelimesi Türk Dil Kurumu tarafından ayrı şekilde yazılması gereken kelimelerden biridir. Türkçe dilbilgisine göre, “her” ve “biri” kelimeleri ayrı olarak kullanılmalıdır. Türk Dil Kurumu’nun kurallarına göre, bu iki kelime arasına herhangi bir ek almaz ve birleşik bir şekilde kullanılmaz. Örnek olarak, “Her biri kendi yolunu seçer” cümlesinde, “her” ve “biri” kelimelerinin ayrı yazılması gerekmektedir. Bu kural, kelimenin doğru kullanımını sağlamak ve yazım hatalarını önlemek için önemlidir.

Ayrı Yazılması Gereken Durumlar

Ayrı Yazılması Gereken Durumlar

Türk Dil Kurumu’na göre, “her biri” kelimesinin ayrı yazılması gereken bazı durumlar bulunmaktadır. Bu durumlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Bağlaçlarla kullanım: “her biri” kelimesi, bağlaçlarla birlikte kullanıldığında ayrı yazılır. Örneğin: “Her biri pazara gitmek istiyor, ama yağmurdan dolayı çıkamıyor.”
 • Nitelik sıfatlarıyla kullanım: “her biri” kelimesi, nitelik sıfatlarıyla birlikte kullanıldığında ayrı yazılır. Örneğin: “Her biri farklı renkteki çiçekler bahçe içerisinde güzelliğini sergiliyor.”
 • Zaman zarflarıyla kullanım: “her biri” kelimesi, zaman zarflarıyla birlikte kullanıldığında ayrı yazılır. Örneğin: “Her biri haftada iki kez spor salonuna gidiyor.”

Her biri kelimesinin ayrı yazılması gereken bu durumlar TDK tarafından önerilir ve dilin doğru kullanımına dikkat edildiğinde metin daha akıcı ve anlaşılır hale gelir.

Her biri

Türkçe dilinde, “her biri” kelimesi ayrı olarak yazılır. Yani “her” ve “biri” ayrı ayrı yazılır. Bu durum, Türk Dil Kurumu’nun (TDK) kurallarına uygun olarak gerçekleştirilir. “Her biri” ifadesi, bir nesne veya kişi üzerinde ayrıca her bir parçayı vurgulamak için kullanılır. Örneğin, “Her biri yıldızlarla süslü olan gece gökyüzünü izliyoruz.” gibi bir cümlede “her biri” ifadesi kullanıldığında, her bir yıldızın ayrı ayrı önemli olduğu vurgulanır. Bu yapıda kullanılan sıralama sıfatları veya “birbiri ile” ifadeleri de ayrı yazılır ve özel kurallar gerektirir.

kelimesinin ayrı yazılması gereken özel durumlar ve bu durumlar için TDK’nın önerileri.

kelimesinin ayrı yazılması gereken özel durumlar ve bu durumlar için TDK’nın önerileri.

Bazı özel durumlarda, “her biri” kelimesi ayrı şekilde yazılmalıdır. Türk Dil Kurumu (TDK) bu durumlar için aşağıdaki önerilerde bulunmaktadır:

 • Fiilimsi veya isimden sonra kullanıldığında (“her birinin”, “her birisi gibi”), “her biri” ayrı yazılır.
 • Bir fiille birleşik bir anlam ifade ediyorsa (“her birini araştırmak”, “her birini anlamak”), “her biri” ayrı yazılır.
 • Belirli bir sayıyı veya miktarı ifade ediyorsa (“her biri beş”, “her biri 10 TL”), “her biri” ayrı yazılır.
Durum Örnek TDK’nın Önerisi
Her birinin Her birinin farklı hikayesi vardır. Ayrı şekilde yazılır.
Her birisi gibi O, her birisi gibi düşündü. Ayrı şekilde yazılır.
Her birini araştırmak Doktorlar, her birini araştırmak için yoğun çaba harcadı. Ayrı şekilde yazılır.
Her biri beş Her biri beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrı şekilde yazılır.

Bu özel durumlar dışında genel olarak “her biri” birleşik yazılır. TDK’nın kurallarına uygun olarak yazıldığında, Türkçe metinlerimiz daha doğru ve anlaşılır olacaktır.

Sıralama Sıfatları ile Kullanımı

Sıralama sıfatları, bir nesnenin veya varlığın diğerlerinden farklı olduğunu vurgulamak için kullanılır. Her biri ifadesi de sıralama sıfatlarıyla birlikte kullanılabilir. Bu durumda, her biri kelimesi ayrı yazılmalıdır. Örnek cümlelerde de görüleceği gibi, sıralama sıfatları ile her biri ifadesi ayrı kullanılmaktadır:

 • Her biri ayrı güzeldir.
 • Her biri kendi yolunda ilerler.
 • Her biri farklı bir deneyim sunar.

Bu kullanım örnekleri ile birlikte, her biri ifadesinin sıralama sıfatlarıyla birlikte ayrı olarak yazılması gerektiğini TDK da belirtmektedir.

Her biri

Her biri

Türkçe’de “her biri” kelimesinin ayrı nasıl yazılacağına ve koşullarına ilişkin açıklamalar ve örnekler bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu’na göre “her biri” ifadesi ayrı olarak yazılmalıdır. “Her” ve “biri” kelimeleri birbirinden ayrı olarak kullanılır. Örnek cümlelerde görebileceğimiz gibi, “her” ve “biri” kelimeleri ayrı şekilde yer alır.

Örnek: Her biri güzelimiz, yaramazımız, dostumuz.

Örnek: Her biri özenle seçilmiş çiçeklerdi.

Dolayısıyla, “her biri” kelimesini kullanırken bu ayrılma kuralına dikkat etmek gerekmektedir. Aksi takdirde, yazım yanlışı oluşabilir. Türkçe dilbilgisine uygun şekilde “her biri” ifadesini kullanmak önemlidir.

ifadesinin sıralama sıfatları ile birlikte kullanıldığında nasıl yazılması gerektiği ve örnek cümleler.

Sıralama Sıfatları ile Kullanımı

Her biri ifadesi çoğul isimlerin önüne getirildiğinde sıralama sıfatı görevi görür ve ayrı yazılır. Örneğin:

 • Her biri öğrenci
 • Her biri düşünce
 • Her biri soru

Bu tür kullanımlarda “her biri” ifadesinden sonra gelen çoğul isimlere ait ekleri kullanmamız gerekir. Örneğin:

 • Her biri öğrenciler
 • Her biri düşünceler
 • Her biri sorular

Bu şekilde kullanıldığında “her biri” ifadesi tek bir şeyin her bir parçasını niteler. Sıralama sıfatları ile “her biri” ifadesini birleştirdiğimizde tam anlamıyla her bir parçayı tek tek belirtiriz.

Her biri ifadesi, sıralama sıfatlarıyla birlikte kullanıldığında ayrı yazılır. Örneğin, “her biri ilk üçe girme hedefiyle çalışmalı” ya da “her biri ayrı bir odada kalacak” şeklinde kullanılır. Bu durumlarda, her biri ayrı olarak yazılırken, sıralama sıfatı ile ifade edilen nesneler ise birleşik olarak yazılır. Sıralama sıfatları arasında; birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, son, tek gibi kelimeler yer alır. Bu kurallara dikkat ederek cümlelerinizi doğru bir şekilde oluşturabilirsiniz.

Birbiri ile Kullanımı

Birbiri ile Kullanımı: “Her biri” ifadesinin “birbiri ile” ifadesiyle kullanıldığı durumlarda nasıl yazılması gerektiği Türk Dil Kurumu tarafından belirlenmiştir. İki kelimenin birleşik olarak yazılması gerekmektedir. Örnek cümlelerde bu kullanım şu şekildedir:

 • Bu olaylar birbiriyle ilişkilidir.
 • Onlar birbiriyle anlaşamıyorlar.

Görüldüğü gibi, “her biri” ifadesi “birbiri ile” ifadesiyle kullanıldığında ayrı yazılmaz, birleşik olarak yazılır. Türk Dil Kurumu’nun önerilerine uygun olarak bu kullanımlara dikkat etmek gerekmektedir.

Türk Dil Kurumu’na göre, “her biri” ifadesi genellikle ayrı yazılmaktadır. Ancak, bazı özel durumlar ve belli bağlamlarda “herbir” veya “her bir” şeklinde birleşik yazılması gerekmektedir.

Bu özel durumlardan biri, “her biri” ifadesinin sıralama sıfatlarıyla birlikte kullanıldığı zamanlardır. Örneğin, “her birinci”, “her birincisi”, “her biri gibi” gibi. Bu durumlarda, “her biri” ifadesi birleşik olarak yazılır.

Diğer bir örnek ise “her biri” ifadesinin “birbiri ile” ifadesiyle kullanıldığı durumlardır. Örneğin, “her biri birbirinin aynısıdır”, “her biri birbiriyle uyumludur” gibi. Bu durumlarda da “her biri” ifadesi birleşik olarak yazılır.

Türk Dil Kurumu’nun belirttiği bu kurallara ve örneklerine dikkat ederek “her biri” ifadesini doğru bir şekilde kullanabilirsiniz.

Her biri

Her biri Türkçe’de ayrı olarak yazılan bir kelime öbeğidir. “Her” kelimesi bağlaç olarak kullanılırken “biri” ise zamir olarak kullanılır. Bu ifade, “her bir şey veya her bir kişi” anlamında kullanılır. Örneğin, “Her biri kendine özeldir” veya “Her biri aynı fikre sahip olmayabilir” gibi cümlelerde sıkça karşımıza çıkar. Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre, “her biri” ifadesi her zaman ayrı yazılmalıdır. Bu karar, dilin kullanımının doğru ve tutarlı olmasını sağlamak amacıyla alınmıştır.

ifadesinin

ifadesinin Türkçe yazımı TDK’ya göre ayrı yazılması gereken bir ifadedir. “i” harfi ünlüyle biten bir kelimeyle başladığında “i” ayrı yazılır. Örnek olarak; “ifade” kelimesiyle birleşik kullanıldığında “i” harfi ayrı yazılır ve “ifade ifadesi” şeklinde yazılır. Ayrıca “i” harfinin ünlüden sonra geldiği durumlarda da ayrı yazılması gerekmektedir. Örneğin; “ilgi” kelimesi ayrı yazılır ve “ilgi ifadesi” şeklinde kullanılır. Bu durumlar TDK tarafından belirtilmiş olan resmi kurallardır ve Türkçe dilbilgisine uygun bir şekilde yazılışlarına dikkat edilmelidir.

birbiri ile

Her biri ifadesi birbiri ile ifadesiyle kullanıldığında ayrı yazılır ve aralarında bir virgül bulunur. Bu kullanım, her biriyle ilgili olan ifadelerin birbirleriyle olan ilişkisini vurgulamak için kullanılır. Örneğin, “Her biri, birbiriyle uyum içinde çalışarak büyük bir projeyi tamamladı.” şeklinde bir cümlede her biri ile birbirini takip eden özneler arasındaki ilişki belirtilir. Bu ifade, birbirinin yanında olmak üzere birden fazla nesnenin birbirleriyle olan etkileşimini ifade etmek için kullanılır.

ifadesiyle kullanıldığında nasıl yazılması gerektiği ve TDK’nın örnekleri.

Birbiri ile kullanımında “birbiri” kelimesi “her biri” ifadesinin özelliğini vurgulamak için kullanılır. Bu durumda, “birbiri” kelimesi “her biri”nin yerine geçer ve ifadeyi daha da vurgular. “Birbiri ile” ifadesi birleşik olarak yazılır ve aralarında boşluk bırakılmaz. Türk Dil Kurumu’nun örneklerinden biri şu şekildedir: “Bu olaylarda her biri, birbiri ardına yaşandı.” Bu örnekte “her biri” ifadesi “birbiri ardına” ifadesiyle birlikte kullanılmıştır ve doğru şekilde birleşik olarak yazılmıştır.

Her Birinin Nasıl Yazılacağı

Türk Dil Kurumu’nun resmi yazım kılavuzuna göre, “her biri” kelimesi ayrı olarak yazılır. Ancak buna bazı istisnalar vardır. Öncelikle, “her biri” ifadesi sıralama sıfatları ile kullanıldığında ayrı yazılır. Örnek olarak, “her biri farklı renklere sahip” cümlesinde “her biri” ayrı yazılır.

Bir diğer istisna ise “birbiri ile” ifadesiyle birlikte kullanıldığında birleşik yazılmasıdır. Örneğin, “her biri birbiriyle uyumlu çalışıyor” cümlesinde “her biri” birleşik olarak yazılır.

TDK’ya göre, “her biri” kelimesi ekleriyle birlikte kullanıldığında da ayrı yazılır. Örneğin, “her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” cümlesinde “her biri” ayrı yazılır.

Daha fazla ayrıntı için Türk Dil Kurumu’nun yazım kurallarına başvurabilirsiniz.

Birleşik Yazılması Gereken Durumlar

Birleşik Yazılması Gereken Durumlar

Her biri kelimesinin birleşik olarak yazılması gereken durumlar bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK), bu durumlar için açıklamalar ve öneriler sunmaktadır. Örneğin, “herbiri” ifadesi, eğer bir isimden önce kullanılıyorsa birleşik olarak yazılmalıdır. İsimden sonra, “aralarında” anlamı kazandığı zaman ayrı yazılır. Örneğin: “Her biri çiçekler arasında farklı renklere sahiptir.”

Her biri ifadesi Türkçe dilinde ayrı yazı olarak kullanılan bir ifadedir. Türk Dil Kurumu’nun belirttiği kurallara göre, “her” ve “biri” ayrı yazılmalıdır. Ancak, bazı özel durumlarda bu kural değişebilir. Örneğin, sıralama sıfatları ile kullanıldığında “her biri” ayrı yazılırken, “birbiri ile” ifadesi ile birlikte kullanıldığında birleşik olarak yazılır. Bu kurallar ve örnekler Türk Dil Kurumu tarafından belirlenmiştir.

Her biri

Türkçe’de “her biri” kelimesi ayrı olarak yazılır ve ait olduğu duruma göre çeşitli şekillerde kullanılır. Genel olarak “her biri”, “her” ve “biri” kelimelerinin ayrı yazılmasıyla oluşturulan bir ifadedir. Ancak bazı durumlarda “her biri” kelimesi birleşik olarak da yazılabilir. Türk Dil Kurumu, “her biri” kelimesinin yazım kurallarına ilişkin öneriler sunmaktadır.

kelimesinin birleşik olarak yazılması gereken durumlar ve bu durumlar için TDK’nın önerileri.

“Her biri” kelimesi, bazı durumlarda birleşik olarak yazılması gereken bir kelime grubudur. Türk Dil Kurumu’nun önerilerine göre, aşağıdaki durumlarda “her biri” kelimesinin birleşik olarak yazılması gerekmektedir:

 • Sıralama sıfatlarıyla birlikte kullanıldığında: “İlk her biri”, “Son her biri” gibi ifadelerde “her biri” birleşik yazılır.
 • İkilemelerde: “Her biri her biri”, “Her biri bir arada” gibi ifadelerde “her biri” birleşik yazılır.
 • Belirtili olarak kullanıldığında: “O her biri” gibi ifadelerde “her biri” birleşik yazılır.

Bu durumlar dışında, “her biri” kelimesi ayrı olarak yazılır. Bu kurallara uyarak yazılan metinler, Türk Dil Kurumu’nun önerilerine uygun olacaktır.

TDK’ya Göre Yazım Kuralları

Türk Dil Kurumu (TDK), “her biri” ifadesinin nasıl doğru yazılması gerektiği konusunda belirli kurallar ve öneriler sunmaktadır. Bu kurallara göre, “her biri” kelimesi ayrı olarak yazılmalıdır. İki kelimenin arasına boşluk bırakılarak ve ayrı olarak yazılmalıdır.

Örneğin:

Yanlış Yazım Doğru Yazım
herbiri her biri
herbirisi her biri
herbirimiz her birimiz

TDK’ya göre, “her biri” ifadesi genellikle zamir veya sıfat olarak kullanılırken ayrı yazılmalıdır. Örneğin:

 • Her biri farklı bir hikayeye sahiptir.
 • Her biri bu konuda farklı düşünüyor.
 • Her biri kendi yolunu seçmelidir.

Anlam ve kullanım farklarına dikkat ederek, “her biri” ifadesini TDK’nın belirlediği kurallara uygun şekilde doğru yazmak önemlidir.

her biri

Her biri, Türkçe dilinde ayrı olarak yazılan bir ifadedir. Türk Dil Kurumu’nun kurallarına göre “her” ve “biri” kelimeleri ayrı yazılır. “Her biri”, ayrı bir anlam taşıyan bir ifadedir ve çoğunlukla miktar veya bireysellik vurgusu yapmak için kullanılır. Örnek olarak, “Her biri ayrı bir yeteneğe sahiptir” cümlesinde her kişi veya nesnenin farklı bir yeteneği olduğu ifade edilmektedir.

ifadesinin nasıl yazılması gerektiğine dair genel kurallar ve öneriler.

Bir kelimenin nasıl yazılacağına dair genel kurallar ve öneriler Türk Dil Kurumu tarafından belirlenir. “Her biri” ifadesi için de bazı yazım kuralları bulunmaktadır.

TDK’ya göre “her biri” ifadesi ayrı olarak yazılmalıdır. İki kelime arasına boşluk bırakılmadan yazılmalıdır. Örneğin, “Her biri ayrıntılı bir incelemeye tabi tutulmalıdır.”

Ayrıca “her biri” ifadesi sıralama sıfatları ile birlikte kullanıldığında da ayrı yazılmalıdır. Örneğin, “Her biri on önemli özelliğe sahiptir.”

TDK, “her biri” ifadesinin ekleriyle kullanımına da dikkat çekmektedir. Ünlüyle biten isimlerden sonra gelen “her biri” ifadesinin birleşik yazılması gerekmektedir. Örneğin, “Çiçeklerin her biri renkli ve güzeldir.”

Her bir kelimenin nasıl yazılacağının belirlenmesi, dilimizi doğru ve etkili bir şekilde kullanmamızı sağlar. Bu kurallara uyarak yazılarınızda doğru bir dil kullanımı sağlayabilir ve TDK’nın önerileri doğrultusunda ifadelerinizi şekillendirebilirsiniz.

Ekleri ile Kullanımı

Bir sözcüğün sonuna ek getirildiğinde depişikliğe uğraması gerekebilir. Her biri kelimesi de ek almış haliyle kullanıldığında ayrı yazılır. Örnek olarak “her birini”, “her birinden”, “her birine” gibi kullanımlarda ekler ayrı yazılır.

TDK’ya göre, bu eklerin ayrı yazılması gerekmektedir. Bazı örnekler:

 • Her birini gördüm.
 • Her birinden haberdar olmalıyız.
 • Her birine teşekkür ettim.

Bu kullanımlarda her biri kelimesiyle ekler ayrı yazıldığı için dikkat edilmelidir.

Eklerin ayrı yazılması gereken durumlar TDK’nın kurallarında belirtilmiştir ve bu kurallara uyulmalıdır.

Her biri

Türkçe dilinde “her biri” kelimesi, ayrı olarak yazılması gereken bir yapıya sahiptir.

Bu ifade, aynı zamanda “ayrı ayrı” veya “tek tek” anlamında kullanılan bir deyimdir. Özellikle sayılarla birlikte kullanıldığında dikkat edilmesi gereken bazı kurallar bulunmaktadır.

Örneğin, “her biri” ifadesi sıralama sıfatlarıyla birlikte kullanılıyorsa ayrı olarak yazılmalıdır. Örneğin, “her biri farklı renkteki çiçekleri” veya “her biri ayrı kulvarda yarışıyor” şeklinde kullanılabilir.

Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta ise “her biri” ifadesinin “birbiri ile” ifadesiyle birlikte kullanımıdır. Bu durumda da ayrı olarak yazılmalıdır. Örneğin, “her biri birbiriyle rekabet ediyor” veya “her biri farklı yollarla hedefe ulaşmaya çalışıyor” şeklinde kullanılabilir.

Türk Dil Kurumu, “her biri” ifadesinin nasıl yazılması gerektiği konusunda ayrıntılı açıklamalar yapmıştır. Bu kurallara uygun olarak kullanıldığında dilimize doğru ve etkili bir şekilde yansıyacaktır.

kelimesinin ekleriyle birlikte nasıl yazılması gerektiği ve TDK’nın örnekleri.

 • “her birine” yazılırken, kelimenin sonuna “-e” eklenir.
 • “her birine/i” yazılırken, kelimenin sonuna “-e” ve ardından da “-i” eklenir.
 • “her birinde” yazılırken, kelimenin sonuna “-de” eklenir.
 • “her birinden” yazılırken, kelimenin sonuna “-den” eklenir.

Bu şekilde eklerle birlikte yazılması gereken diğer bazı durumlar şunlardır:

 • “her birisine” yazılırken, kelimenin sonuna “-isine” eklenir.
 • “her birisi/ileri” yazılırken, kelimenin sonuna “-isi” ve ardından da “-leri” eklenir.

TDK, “her biri” kelimesinin eklerle kullanımını belirtmiş olsa da, bazı durumlarda “herbir” birleşik olarak da yazılır. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, kelimenin birleşik olarak yazıldığı durumlarda ek almadan kullanılmasıdır.

Anlam Ve Kullanım Farkları

Her biri kelimesinin kullanımında dikkat edilmesi gereken anlam ve kullanım farkları bulunmaktadır. Öncelikle, “her biri” ifadesi, birbirinden ayrı ve farklı olan şeylerden bahsederken kullanılır. Örneğin, “Her biri ayrı ayrı paketlenmiştir” cümlesiyle, her bir nesnenin ayrı ayrı paketlendiği belirtilir. Ancak, “her biri” ifadesi yerine “herkes” kelimesi kullanıldığında, kişilerden bahsedildiği anlamı taşır. Örneğin, “Herkes ayrı ayrı paketlenmiştir” cümlesiyle, her bir kişinin ayrı ayrı paketlendiği ifade edilir. Bu farklılık kullanımda dikkat edilmesi gereken bir detaydır.

Her biri

Türkçe’de “her biri” kelimesi ayrı olarak yazılır. Türk Dil Kurumu’na göre, bu ifade hem cümle içinde hem de cümle başında kullanıldığında ayrı yazılmalıdır. Örnek cümlelerde bu kurala uygun bir şekilde kullanıldığından emin olunmalıdır. “Her biri” kelimesi, birbirinden bağımsız olarak bir ayrımı vurgulamak amacıyla tercih edilen bir ifadedir. Örneğin, “Her biri ayrı bir hikayeye sahipti” cümlesinde, her birinin farklı hikayelere sahip olduğu anlatılmaktadır. Ancak, “her biri” ifadesi sıralama sıfatlarıyla birlikte kullanıldığında “herbir” olarak birleşik yazılır. Örnek olarak, “Herbir öğrencinin farklı bir yeteneği vardı” cümlesinde görülebilir.

kelimesinin kullanımında dikkat edilmesi gereken anlam ve kullanım farkları ile ilgili TDK’nın açıklamaları.

Anlam ve kullanım farkları her biri kelimesinin doğru kullanımı için önemli bir konudur. Türk Dil Kurumu, bu konuda açıklamalar yapmıştır. Her biri ifadesi, “her bir ayrı” anlamında kullanıldığında ayrı yazılırken, “tek tek” anlamında kullanıldığında birleşik olarak yazılmalıdır. Örneğin, “Her biri ayrı daldı” ve “Hepsi birbirinden ayrı daldı” cümlelerinde anlam farklılığı vardır. TDK’nın önerilerine göre, ifadenin anlamına dikkat edilerek doğru yazım tercih edilmelidir.

Türk Dil Kurumu’nun nasıl yazılacağına dair kurallar ve örnekler.

Yorum yapın